Η τραχεία ανήκει στα όργανα του αναπνευστικού συστήματος