Τελικά επιτεύχθηκαν οι στόχοι του Πρωτοκόλλου του Κιότο;