οι νεκροί οργανισμοί έχουν ομοιόσταση;

κοινοποίηση