όλα τα κύτταρα ενός ανθρώπου είναι ίδια μεταξύ τους;