τι είναι οι φυσικές και τι οι χημικές ιδιότητες ενός στοιχείου;