πως ορίζεται ο Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης δύο ή περισσότερων αριθμών;